X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گروه شیمی و زیست و علوم و زمین در سوریه و لبنان و اردن

علمی - فرهنگی - آموزشی

تست شیمی 2 فصل اول

تست شیمی 2 فصل اول


برای مشاهده تست ها ادامه مطلب را کلیک کنید.   

تست شیمی 2 فصل اول  بخش اول – ساختار اتم  1 – جرم اتم به کدام ذرات بستگی دارد؟

الف ) پروتون و الکترون
ب ) نوترون و پروتون
ج) نوترون و الکترون
د) پروتون ، الکترون و نوترون
   2 – جنس پرتوهای کاتدی چیست؟

الف) الکترون با بار منفی
ب) پروتون با بار مثبت
ج) الکترون بدون بار
د) پروتون بدون بار
   3 – ذرات خنثی در درون هسته اتم چه نام دارند؟

الف) الکترون
ب) پروتون
ج) نوترون
د) نوکلئون
   4 – ترتیب پر شدن ترازهای 3d, 4s,3p به چه صورت است؟

الف) 4s->3d->3p
ب) 3p->4s->3d
ج) 3p->3d->4s
د) 3d->3p->3d
   5 – ایزوتوپ های یک عنصر از چه نظر با هم تفاوت دارند؟

الف) تعداد پروتون ها
ب) تعداد نوترون ها
ج) خواص شیمیایی و فیزیکی
د) عدد اتمی
   6 – حداکثر تعداد الکترون هایی که یک اوربیتال در تراز فرعی 4f در خود جای می دهد، کدام است؟

الف) 2
ب) 6
ج) 10
د) 14
   7- تفاوت دو ایزوتوپ در کدام ویژگی آن ها است؟

الف) عدد اتمی
ب) جرم اتمی
ج) خواص شیمیایی
د) آرایش الکترونی
 الف) عدد جرمی
ب) عدد اتمی
ج) تعداد نوترون ها
د) تعداد الکترون ها
 الف) 30
ب) 26
ج) 4
د) 7
 الف) 36
ب) 37
ج) 38
د) 40
   11 – تفاوت و تشابه دو ایزوتوپ به ترتیب در کدام موارد زیر است؟

الف) عدد اتمی – عدد جرمی
ب) جرم اتمی – تعداد نوترون ها
ج) تعداد پروتون ها – جرم اتمی
د) تعداد نوترون ها – عدد اتمی
 الف) 10
ب) 17
ج) 18
د) 19
 الف) 27-29-63
ب) 29-27-63
ج) 27 – 29 – 34
د) 31-29-34
   14 – واحد جرم اتمی (amu) چگونه تعریف شده است؟

الف ) جرم یک اتم
ب) جرم یک اتم
ج) جرم یک اتم
د) جرم یک اتم
 

    

  15- کوانتوم مقدار انرژی لازم برای جهش الکترون در کدام مورد زیر لحاظ شده است؟

الف) از 3s‌به 3p
ب) از 3p به 3d
ج) از L به k
د) از k به L
   16 – کدام مطلب زیر نادرست است؟

الف)‌پایدارترین آرایش الکترونی اتم آرایشی است که بیشترین تعداد الکترون های جفت نشده را با جهت اسپین یکسان داشته باشد.
ب) حالت برانگیخته اتم از نظر انرژی بالاتر از حالت پایه است.
ج) طیف نشری خطی هر عنصر، ویژه آن عنصر است و با عنصرهای دیگر متفاوت است.
د) با جهش الکترون از تراز بالاتر از پایین تر،‌سطح انرژی افزایش می یابد.
   17 – کدام عدد کوانتومی نشان دهنده ی شکل، انرژی و تعداد اوربیتال ها است؟

الف)‌عدد کوانتومی اصلی (n)
ب) عدد کوانتومی اوربیتالی
ج) عدد کوانتومی مغناطیسی
د) عدد کوانتومی اسپین
 الف) 10/79
ب) 50/80
ج) 75/80
د) 90/79
   19 – با استفاده از شکل اوربیتال کدام مورد زیر را می توان پیش گویی کرد؟

الف) چگونگی حرکت الکترون در فضای اطراف هسته
ب) جهت چرخش الکترون به دور هسته
ج) احتمال حضور الکترون در فضای اطراف هسته
د) محل دقیق الکترون
  


   پاسخنامه

1

ب

11

د

2

الف

12

د

3

ج

13

ج

4

ب

14

ج

5

ب

15

د

6

الف

16

د

7

ب

17

ب

8

د

18

د

9

د

19

ج

10

د

20

ب

 

    

[ جمعه 19 آذر‌ماه سال 1389 ] [ 14:11 ] [ محمد هاتفی اردکانی ]

[ 0 نظر ]

دیگر امکانات

طراح قالب: آوازک