X
تبلیغات
زولا

گروه شیمی و زیست و علوم و زمین در سوریه و لبنان و اردن

علمی - فرهنگی - آموزشی

تست شیمی 1 پیش دانشگاهی - فصل اول

تست های شیمی 1 پیش دانش گاهی فصل اول 


برای مشاهده تست ها ادامه مطلب را کلیک کنید.

تست شیمی ا پیش دانشگاهی - فصل اول


بخش اول - سینتیک شیمیایی  1 – منظور از «پیشرفت واکنش » چیست؟

الف) به معنای سرعت واکنش است
ب) به معنای افزایش تعداد مولکول ها در واکنش است
ج) کاهش مقدار مواد واکنش دهنده و افزایش مقدار محصولات است
د) به معنای سرعت متوسط واکنش و تولید محصولات است


2 – نمودار «سرعت – زمان» برای یک واکنش کامل به چه صورت خواهد بود؟
 

 
3 – اگر واکنش زیر در مدت سه دقیقه انجام گیرد، بین سرعت متوسط تولید گاز هیدروژن در دقیقه اول R-1 ، در دقیقه دوم R-2 و در دقیقه سوم R-3 کدام رابطه زیر برقرار است؟

2Al(s)+6HCl(aq) ----> 2AlCl3(aq)+3H2(g)

_ _ _
R3 = R2 = R1

_ _ _
R3 < R2 < R1

_ _ _
R3 > R2 > R1

  _ _ _
6R3 = 2R2 = R1

 

 
4 – واکنش تجزیه زیر را در نظر بگیرید. با گذشت زمان سرعت متوسط مصرف KCLO3 ..... و سرعت متوسط تولید KCL ...... می یابد.

2KClO3 ----> 2KCl + 3O2

الف) افزایش – افزایش
ب) افزایش – کاهش
ج) کاهش – کاهش
د) کاهش – افزایش


5 – سرعت متوسط واکنش زیر بر حسب تولید یا مصرف شدن کدام ماده بیشتر است؟

2Al+6HCl ----> 2AlCl3 + 3H2

الف) Al
ب) HCL
ج)AlCl3
د) H2
  
6 – نسبت سرعت متوسط واکنش زیر بر حسب تولید Fe2O3 به مصرف Fe کدام است؟

Fe + O2 ----> Fe2O3

الف) 3/2
ب) 2/3
ج) 2/4
د) 4/2
  
7- نسبت سرعت متوسط واکنش زیر بر حسب مصرف Al2O3 به تولید O2 کدام است؟

Al2O3 ----> Al + O2

الف) 3/2
ب) 2/3
ج) 4/3
د) 3/4
  
8- در معادله واکنش زیر سرعت تولید گاز نیتروژن برابر 0.06 می باشد. سرعت این واکنش کدام است؟ (برحسب مول برثانیه)

4NH3 +3O2 ----> 2N2 + 6H2O

الف) 0.02
ب)0.03
ج)0.06
د)0.12
  
9 – اگر در واکنش زیرسرعت مصرف شدن Mg برابر 0.09 مول بر ثانیه باشد، سرعت تولید شدن Fe چند مول بر ثانیه می باشد؟

3Mg +2FeCl3 ----->3MgCl2 + 2Fe

الف) 0.02
ب)0.09
ج)0.03
د)0.06


10 – اگر در یک واکنش در مدت 6 ثانیه 0.3 مول از یک فرآورده، تولید شود، سرعت متوسط واکنش نسبت به فرآورده ی مورد نظر ، بر حسب مول بر دقیقه کدام است؟

الف)0.18
ب)3
ج)18
د)30


11- غلظت یکی از مواد شرکت کننده در واکنشی پس از مدت 20 ثانیه از 0.075 مول به 0.035 مول کاهش می یابد. سرعت متوسط واکنش، نسبت به این شرکت کننده در واکنش چند مول در ثانیه است؟

(الف
2*10-3

0.2*10-3

5*10-3

0.5*10-3
  
12- اگر در واکنش 2A--->B در مدت 3 دقیقه 2 مول B تولید شود، متوسط سرعت از بین رفتن A درست در زمان داده شده، چند مول بر دقیقه است؟


الف) 3/1
ب)3
ج) 4/3
د) 4/3


13 – در یک واکنش سرعت متوسط تولید هیدروژن در شرایط آزمایشگاهی 8/4 لیتر بر دقیقه می باشد. این سرعت برابر چند مول بر ثانیه است؟(حجم مولی گاز را 24 لیتر در نظر بگیرید)

الف) 300/1
ب)300/2
ج)600/1
د)30/2


14 – از واکنش فلز منیزیم با هیدروکلریک اسید در مدت 10 ثانیه 8 گرم هیدروژن آزاد شده است. سرعت متوسط واکنش نسبت به هیدروکلرید اسید، چند مول بر ثانیه است؟ (H=1)

الف ) 0.2
ب) 0.4
ج)0.8
د)1.6


15 – 4.6 گرم سدیم در 10 ثانیه در هیدروکلرید اسید حل می شود. سرعت متوسط انحلال سدیم چند مول بر دقیقه می باشد؟(23=Na)

الف)1
ب)1.02
ج)1.2
د)2.4
  
16 – در واکنش زیر در مدت 4 دقیقه 5.6 گرم فلز آهن در واکنش شرکت می کند. در صورتی که حجم مخلوط 0.5 لیتر باشد، سرعت مصرف شدن هیدروکلریک اسید چند مولار بر دقیقه است؟(Fe=56)

Fe+2HCl---->FeCl2+H2

الف) 0.025
ب) 0.25
ج) 0.01
د)0.1


17 – اگر سرعت واکنش را بر حسب تغییر غلظت یک واکنش دهنده یا یک محصول ، نسبت به زمان به دست آوریم، کدام گزینه می تواند واحد سرعت واکنش باشد؟

(الف
M.min-1

mol.min-1

mol.L.min-1

mol.L-1.min
  
18 – اگر سرعت واکنش را بر حسب تغییر حجم یک واکنش دهنده یا یک محصول، نسبت به زمان به دست آوریم، کدام گزینه می تواند واحد سرعت واکنش باشد؟


(الف
mol.ml-1

mol.ml-1S-1

ml.S

ml.min,-1
  
19 – اگر در واکنش A---->2B ، تغییرات مقدار A در ثانیه های اول، دوم و سوم واکنش برابر 3/2،3/1 ، 3/0 مول در لیتر باشد، سرعت متوسط واکنش بر اساس تغییر غلظت A چند مول در لیتر در ثانیه است؟


الف)0.21
ب)0.43
ج)1.3
د)1.5


20 – کدام مطلب، نادرست است؟

الف) انرژی فعال سازی، برابر حداقل انرژی لازم برای آغاز شدن واکنش است.
ب) نظریه ی برخورد، برخی از نارساییهای نظریه ی حالت گذار را برطرف کرده است.
ج) نظریه حالت گذار و نظریه برخورد، هر دو، بر برخورد ذره های واکنش دهنده استوارند.
د) در حالت گذار، به طور هم زمان پیوندهای اولیه در حال شکستن و پیوندهای جدید در حال تشکیل هستند.


21 – سطح انرژی پیچیده ی فعال : ....

الف) از واکنش دهنده ها و فرآورده ها بالاتر است.
ب) از واکنش دهنده ها و فرآورده ها پایین تر است.
ج) از واکنش دهنده ها بالاتر و از فرآورده ها پایین تر است.
د) از واکنش دهنده ها پایین تر و از فرآورده ها بالاتر است.


22 – یک برخورد مؤثر که منجر به انجام واکنش و تولید محصول می شود، کدام شرایط زیر را باید داشته باشد؟

الف) سرعت کافی – جهت گیری مناسب
ب) انرژی کافی – جهت گیری مناسب
ج) شدت کافی - انرژی کافی
د) سرعت کافی – شدت کافی
  
23 – با توجه به شکل زیر، گرمای واکنش رفت و انرژی فعال سازی واکنش برگشت، به ترتیب چند کیلوژول است؟

الف) 158- و 182
ب) 158- و 340
ج) 158+ و 182
ج) 158+ و 340


24 – در واکنش A+B--->C+D محتوای انرژی پیچیده فعال به اندازه ی 90 کیلوژول از محتوای انرژی مواد اولیه بیش تر و گرمای آزاد شده از واکنش 150 کیلوژول باشد، انرژی فعال سازی، واکنش برگشت چند کیلوژول است؟

الف) 60
ب) 90
ج)150
د)240


25 – واکنش A2+b2=2AB را در نظر بگیرید. اگر انرژی فعال سازی واکنش رفت 112 کیلوژول و انرژی فعال سازی واکنش برگشت 360 کیلوژول باشد، با تشکیل هر مول AB چند کیلوژول انرژی آزاد می شود؟

الف) 496
ب) 472
ج) 248
د)124


26 – از عوامل مؤثر بر سرعت واکنش ها، کدام عامل زیر مهم تر است؟

الف) حالت فیزیکی واکنش دهنده ها
ب) طبیعت واکنش دهنده ها
ج) غلظت واکنش دهنده ها
د) دما
   27 – نقش کاتالیزور در واکنش ها کدام است؟


الف) کم کردن انرژی فعال سازی
ب) زیاد کردن محتوای انرژی واکنش دهنده ها
ج) جابه جا کردن تعادل به سمت محصولات
د) افزایش تعداد برخوردهای مؤثر


28 – کاتالیزگر روی کدام یک از موارد زیر تأثیر نمی گذارد؟

الف) سرعت واکنش
ب) ΔH واکنش
ج) انرژی فعال سازی
ج) مسیر واکنش
  
29 – کدام عمل، سرعت یک فرآیند گازی را کاهش می دهد؟


الف) افزایش دما
ب) افزایش فشار
ج) افزایش حجم
د) افزایش غلظت


30 – فشار فقط بر سرعت واکنش هایی مؤثر است که ....

الف) همه ی اجزای شرکت کننده در واکنش گازی باشند.
ب)حداقل یکی از فرآورده ها، گازی باشد.
ج) حداقل یکی از واکنش دهنده ها گازی باشد.
د) حداقل یکی از واکنش دهنده ها و یکی از فرآورده های گازی باشند.

پاسخنامه

1 ج 11 الف 21 الف
2 ج 12 د 22 ب
3 ج 13 الف 23 ج
4 ج 14 ج 24 د
5 ب 15 ج 25 د
6 د 16 د 26 ب
7 الف 17 الف 27 الف
8 ب 18 د 28 ب
9 د 19 ج 29 ج
10 ب 20 ب 30 ج
 

[ جمعه 19 آذر‌ماه سال 1389 ] [ 14:24 ] [ محمد هاتفی اردکانی ]

[ 0 نظر ]

دیگر امکانات

طراح قالب: آوازک