X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گروه شیمی و زیست و علوم و زمین در سوریه و لبنان و اردن

علمی - فرهنگی - آموزشی

سوالات شیمی ۱ پیش دانشگاهی

برای مشاهده ادامه مطلب را کلیک کنید:

 

 

با سمه تعا لی          

نام ونام خانوادگی: ........................             سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران درسوریه ،لبنان واردن             کلاس: پیش دانشگاهی

نوبت :  بهمن ماه                                                           ویژه ی داوطلبان آزاد                                         زمان :  100دقیقه

درس: شیمی 1 پیش دانشگاهی                                                                                        تاریخ:     / 12 /89

                                                                                                                                            

                                                                                                        صفحه اول

ردیف

سئوالات

بارم

    1 

 

 

 

 

هر یک از جملات را با کلمات داده شده کامل کنید :

بیشتر کمتر مخالف   مکمل   واندروالسی کووالانسی نیتریک اسید سولفوریک اسید

الف ) هر چه انرژی فعال سازی واکنش .................... سرعت آن کمتر است .

ب ) سینتیک شیمیایی و ترمودینامیک شیمیایی ...................... یکدیگرند .                                                 پ ) در جذب شیمیایی بین سطح کاتالیزگر و ماده جذب شده پیوند ......................تشکیل می شود.

ت ) فرایند تولید.......................................... در صنعت مجاورت نام دارد.

   2

 

 

 

 

 

 

 

    2

جملات درست و نادرست را مشخص کرده و صحیح جملات نادرست را بنویسید :

الف ) تعادل میان مایع و بخار یک تعادل شیمیایی است .

ب ) سرعت اکثرواکنش های شیمیایی در ابتدا بسیار سریع ، اما به تدریج کاهش می یابد.

پ )ثابت تعادل یکی از عوامل موثربر سرعت واکنش هاست .

ت ) در لحظه تعادل ، واکنش همچنان در جهت رفت و برگشت در حال انجام است .

ث ) در واکنش های که علامت آنتالپی منفی است  با افزایش دما ، عدد ثابت تعادل بزرگ تر می شود .

  2

    3

در واکنش A           B +q    بین دو عدد 150 و 100 کیلوژول کدامیک می تواند انرژی فعال سازی رفت وکدام انرژی فعال سازی برگشت باشد؟ چرا؟

  1

   4

هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

الف ) واکنش تعادلی ناهمگن:

ب ) واکنش بنیادی :

پ )  مرحله تعیین کننده سرعت :

 5/1

      

   5

کدام واکنش کاتالیزشده همگن وکدام ناهمگن است.

الف ) H2O2 (aq )   Mno2(s)   H2O(L) + O2 (g)                               

 ب)   C2H4(g) + H2(g)  Ni(s)      C2H6(g)   
                                                                                                                     (  ادامه سوالات در صفحه دوم )

   1

 

 

با سمه تعا لی          

نام ونام خانوادگی:                                   سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران درسوریه ،لبنان واردن                کلاس: پیش دانشگاهی

نوبت: بهمن ماه                                                            ویژه ی داوطلبان آزاد                                         زمان : 100 دقیقه

درس:  شیمی 1پیش دانشگاهی                                                                                        تاریخ:      /12/89

                                                                                                                                            

                                                                                                         صفحه دوم

ردیف

سئوالات

بارم

   6

 

با توجه به اطلاعات داده شده در جدول زیر درجه واکنش را نسبت به هر یک از واکنشگر های زیر حساب کرده ، همچنین ثابت سرعت واکنش را محاسبه کنید.

 

شماره آزمایش

       A      

  B         

R =mol/L . s

         1

            1/0

      1/0

12/0

        2

           2/0

      1/0

24/0

        3

           1/0

     2/0

24/0

    2

 

   7

یک مول گاز نیتروژن و سه مول گاز هیدروژن را با یکدیگر مخلوط کرده تا مطابق واکنش زیر به حالت تعادل برسند ، اگر در لحظه تعادل نیم مول گاز آمونیاک تولید شده باشد ، ثابت تعادل را محاسبه کنید.

( حجم ظرف یک لیتر استN2(g)+3 H2(g)                 2NH3(g)              (  

5 /1

   8

اگر در یک واکنش سطح انرژی پیچیده فعال به اندازه 200 کیلوژول بیشتر از مواد اولیه ، و به اندازه 100 کیلوژول بیشتر از فرآورده ها باشد ، گرمای واکنش(آنتالپی واکنش )را محاسبه کنید .

  1

  9

به هر یک از موارد زیر پاسخ مناسب دهید :

الف ) چگونه می توان تولید آمونیاک ، در روش هابر را افزایش داد؟ ( 2 مورد )

ب ) چرا پیچیده فعال قابل جداسازی نیست ؟                                                                                            پ ) محاسبه خارج قسمت برای واکنش های تعادلی چه کاربردی  دارد؟

5/1

  10

واکنش تعادلی زیررا در نظر بگیرید ، با تغییر هر یک از عوامل زیر، واکنش  در چه جهتی جابجا می شود؟

الف ) افزایش حجم   

ب ) کاهش دما                                     q+N2O4(g)            2NO2(g)                                

 

                                                             (  ادامه سوالات در صفحه سوم )

  1

 

 

با سمه تعا لی          

نام ونام خانوادگی:                                    سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران درسوریه ،لبنان واردن               کلاس: پیش دانشگاهی

نوبت:  بهمن ماه                                                                ویژه ی داوطلبان آزاد                                    زمان : 100دقیقه

درس: شیمی 1پیش دانشگاهی                                                                                         تاریخ:    / 12 /89

                                                                                                                                            

                                                                                                                  صفحه سوم

ردیف

سئوالات

بارم

    11

مقدار 2/0 مول گاز N2 و 4/0 مول گاز  O2و3/0 مول گازNO   را در دمای 25 درجه سانتی گراد در یک طرف در بسته به حجم 10 لیتر با یکدیگر مخلوط کرده تا واکنش دهند.این واکنش برای رسیدن به حالت تعادل در کدام جهت با سرعت بیشتری حرکت می کند ؟                 K=50

                                                                                   N2(g) + O2(g)        2NO(g)                      

 

 

 

25/1

 

 

 

 

 

 

12

واکنش های مقابل را  در نظر بگیرید ، و پاسخ دهید:

الف ) تغییر حجم ظرف بر کدام واکنش بی تاثیر است؟چرا؟ (H2(g) + Br2(g)                       2HBr(g) + q  الف

 

ب) در کدام واکنش افزایش دما ، مقدار محصول را کاهش می دهد؟ 2SO3(g) +q     2SO2(g) +O2(g) 

   1

  

  13

اگر در مدت زمان 10 ثانیه 6/4 گرم سدیم با مقدار کافی آب واکنش دهد، سرعت تولید گاز هیدروژن را بر حسب لیتر بر ثانیه بدست آورید.(جرم اتمی سدیم23 گرم بر مول و شرایط استاندارداست )

                                                                                              2Na(s) + H2O(L)      2 NaOH(aq)+H2(g)

 

 

  75/1

  14

به هر یک از پرسش ها پاسخ مناسب دهید :

الف ) چرا خردکردن چوب باعث راحت تر سوختن آن می شود؟

                                                                                                                                                                              ب ) افزایش دما چگونه باعث افزایش سرعت واکنش می شود ؟

 

پ) یک تفاوت بین نظریه برخوردو نظریه حالت گذار را بنویسید.

                                                                                                                             موفق باشید

5/1

جمع  

  20

[ یکشنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ] [ 18:42 ] [ محمد هاتفی اردکانی ]

[ 0 نظر ]

دیگر امکانات

طراح قالب: آوازک