X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گروه شیمی و زیست و علوم و زمین در سوریه و لبنان و اردن

علمی - فرهنگی - آموزشی

نمونه سوالات تشریحی فصل 4 شیمی 2

نمونه سوالات تشریحی فصل 4 شیمی 2


برای مشاهده ادامه مطلب را کلیک کنید

چند نمونه سوال از بخش 4 شیمی 2 مبحث پیوند داتیو

1- آزاد شدن انرژی در هنگام تشکیل یک پیوند به چه چیزهایی اشاره می کند؟
2- پیوند کووالانسی را تعریف کنید .
3- چرا دو اتم هیدروژن با هم پیوند می دهند؟
4- طول پیوند را تعریف کنید.
5- پیوند کووالانسی قطبی را تعریف کنید.
6- پیوند کووالانسی غیر قطبی را تعریف کنید.
7- پیوند یونی را تعریف کنید.
8- روش نمایش الکترون – نقطه ای را توضیح دهید.
9- الکترون ظرفیت را تعریف کنید.
10- نمایش الکترون – نقطه ای ( لوویس) H2 , Cl2 , HCl را رسم کنید.
11- جفت الکترون ناپیوندی را تعریف کنید.
12- پیوند ساده یا یگانه را تعریف کنید.
13- ساختار لوویس(الکترون – نقطه ای) مولکول های زیر ار رسم کنید.
الف- ب- تتراکلرو متان( CH­4) پ- نیتروژن(N2) پ- هیدروژن سیانید(HCN)
14- پیوند داتیو(کئوردینانس) را تعریف کنید.
15- تعداد الکترون های ظرفیت را برای اتمی با آرایش الکترونی زیر بنویسید.
الف- 1S2 , 2S2 , 2P6 , 3S2 , 3P4 ب- 1S2 , 2S2 ج- 1S2 , 2S2 , 2P6 , 3S2 , 3P5
16- ساختار لوویس گونه های زیر را رسم کنید.
الف- برم(Br2) ب- اوزون(O3) پ- گگوگرد تری اکسید(SO2) د- یون هیدرونیوم(H3O+)
17- ساختار لوویس ید منوکلرید(ICl) ، هیدروژن برمید(HBr) ، تری کلرومتان(CHCl3) و متانول(CH3OH) را رسم کنید.
18- پیوند دوگانه را تعریف کنید.
19- اگر گوجه فرنگی های سبز را با چند گوجه فرنگی رسیده درون جعبه ای در بسته قرار دهید پس از مدتی همه رنگ قرمز به خود می گیرند چه اتفاقی روی داده است ؟ توضیح دهید.
20- پیوند سه گانه را تعریف کنید ویک مثال بزنید.
21- گاز اتن چیست؟
22- گاز اتیلن(استیلن) چیست؟
23- کدام گاز با شعله درخشنده ی سفید در هوا می سوزد؟
24- مولکول های زیر را نامگذاری کنید.
الف- SO2 ب- CH4 پ- N2O3 ت- P2O3 ث- P2O5
25- مراحل بدست آوردن فرمول تجربی یک ترکیب را بنویسد.
26- فرمول تجربی ترکیبی را بدست آورید که شامل 56/26% پتاسیم ، 41/35%کروم و 03/38% اکسیژن است.
27- تفاوت فرمول تجربی و فرمول مولکولی را بنویسید.(g.mol-1 16 = O جرم مولی g.mol-1 52 = Crجرم مولی
g.mol-1 39 = K جرم مولی )
28- برای بدست آوردن فرمول مولکولی یک ترکیب چه باید کرد؟ توضیح دهید.
29- ترکیبی دارای درصدهای 54/76% = C ، 13/12% = H ، 33/11% = O است اگر حرم مولکولی ترکیب g.mol-1 45/282 باشد فرمول مولکولی آن چیست؟ ( g.mol-1 12 = C جرم مولی g.mol-1 1= H جرم مولی g.mol-1 16 = Oجرم مولی )
30- فرمول تجربی ترکیبی که شامل فسفر و اکسیژن است P2O5 تعیین شده است ، آزمایش نشان می دهد که جرم مولی این ترکیب g.mol-1 89/283 است ، فرمول مولکولی این ترکیب چیست؟
31- فرمول ساختاری چه چیزهایی را نشان می دهد؟
32- فرمول ساختاری هر یک از مولکول های زیر را رسم کنید.
الف- C2H2 ب- CCl4 پ- C2H6 O
33- فرمول مولکولی ترکیبی با جرم مولی g.mol-1 17/86 که دارای 62/83% کربن و 38/16% هیدروژن است را پیدا کنید.( g.mol-1 12 = C جرم مولی g.mol-1 1= H جرم مولی)
34- نظریه VSEPR چیست؟
35- چگونه شکل هندسی مولکول ها را از روی ساختار لوویس آن ها تعیین می کنند؟
36- شکل هندسی CO2 را رسم کنید، و زاویه پیوندی آن را مشخص کنید.
37- شکل هندسی مولکول کربن تری اکسید (SO2) را رسم کرده وزاویه ی پیوندی آن را مشخص کنید.
38- شکل هندسی مولکول متان CH4 را رسم کرده و زاویه پیوندی آن را مشخص کنید.
39- شکل هندسی مولکول NH3 را رسم کرده و زاویه پیوندی آن را تعیین کنید.
40- شکل هندسی مولکول H2O را رسم کرده و زاویه پیوندی آن را تعیین کنید
41- شکل هندسی مولکول های , HBr , PCl3 , NCl3Br2 را پیش بینی کنید.
42- نیروهای بین مولکولی ناشی از چه چیزی است؟
43- یک معیار برای تخمین قدزت نیروهای بین مولکولی در یک جسم بنویسید.
44- نیروی موجود بین مولکول های غیر قطبی (اجسام غیرقطبی ) چه نام دارد؟
45- نیروی دوقطبی چه نیرویی است؟
46- پیوند هیدروژنی چیست؟
47- پیوند هیدروژنی چه هنگام تشکیل می شود؟( شرط تشکیل پیوند هیدروژنی چیست؟)
48- به چه علت پیوند هیدروژنی ازجمله نیروهای جاذبه ی بین مولکولی قوی به شمار می آید؟
49- پیوند هیدروژنی را بین مولکول های زیر نشان دهید.
الف- بین مولکول های آب ب- بین مولکول های آمونیاک پ- بین مولکول های Hf ت- بین مولکول Hf و NH3
ث- بین مولکول H2O و CH3OH ج- بین مولکول های اتانول (C2H5OH)
50- عدد اکسایش چیست؟
51- ععد اکسایش اتم هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است را در ترکیب های زیر مشخص کنید.
الف) HPO32- ب) H2CO3 پ) Cl2 ت) CH2Cl
ثH2SO4 ( ج) PO43 چ NH4+( ح)MnO­4-
53- زاویه پیوندی NCl3و BCl3 را با ذکر دلیل باهم مقایسه کنید.
54- جدول زیر را کامل کنید

شکل فضایی
تعداد زوج ناپیوندی
تعداد زوج پیوندی
تعداد قلمرو الکترونی
ترکیب
CCl4
SO3
CH3Cl
NH4+


55- کدام یک از ترکیب های زیرمی توانند پیوند هید روژنی تشکیل دهند؟ پیوند هیدروژنی آن را رسم کنید.
H2S , HCl , H2O , HI
56- کدام یک از ترکیب های روبرو قطبی است ؟ چرا؟ BeCl2 , NH3 , CO2 , CH4
57- دلیل هر یک از موارد زیر را بنویسید.
الف) پیوند هیدروژنی HF قوی تر از NH3 است.
ب) گاز CO زودتر از گاز N2 به مایع تبدیل می شود.
ج) I2 جامد است Br2 حالت مایع دارد.
58- جملات زیر را کامل کنید.
الف) در هنگام تشکیل پیوند کووالانسی ، اثر نیروهای جاذبه ای بسیار .................. از مجموع نیروهای دافعه ای میان دو هسته و بین دو الکترون است،
ب) هنگامی که یک پیوند کووالانسی بین دو اتم با الکتونگاتیوی یکسان به وجود می آید، پیوند بین آن ها را پیوند .................... می گویند.
ج) ساده ترین فرمول که شامل نماد شیمیایی عنصر ها همراه با زیروند هایی که کوچکترین نسب صحیح اتم ها را مشخص می کند ............
نامیده می شود.
د) میزان قطبی بودن یک پیوند کووالانسی قطبی را .................................. اتم های درگیر در ان پیوند تعیین می کند.
59- زاویه پیوندی CO2 بیشتر است یا SCl2؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.
60 - ساختار لوویس ترکیب های زیر را رسم کرده و بنویسید کدام یک از آن ها قطبی است. چرا؟
BeCl2 SCl2BCl3SiH4
61- کدام پیوند قوی تر است ؟ چرا ؟ H-Cl , H-S , H-P , H-Si
62- در تر کیب های BH3 , NaBr , Cl2 , H2O نوع پیوند را مشخص کنید.(کووالانسی قطبی،کووالانسی نا قطبی، یونی )
63- ترکیب های زیر را نامگذاری کنید.
PCl5 : SO3: N2O3: CF4:
64- فرمول تر کیبات زیر را بنویسید.
الف)گوگرد(IV) اکسید: ب) ید هگزا فلوئورید: ج) دی گوگرد دی کلرید: د) نیتروژن V)) اکسید:
65- ترکیب های مولکولی وترکیب های یونی چه تفاوت هایی با هم دارند؟
66- - مولکول های قطبی را با ذکر دلیل مشخص کنید.و بار های جز ئی را روی آن ها مشخص کنید.
CCl4 , BCl3 , BeCl2 , NCl3
67 - تفاوت بین ساختار مولکولی و فرمول مولکولی چیست؟ اگر جرم مولکولی تر کیبی 180گرم وفرمول تجربی آن CH2O باشد فرمول مولکولی آن را بنویسید. ( 12= C ، 16= O ، 1= H )
68 - طول کدام پیوند بیشتر است ؟ چرا؟
پیوند H – O در H – OH با انرژی kj.mol-1498 یا پیوند H – O درC2H5H – با انرژی kj.mol-1436
69- فرمول تجربی C12H24O6 چیست؟
70- فرمول مولکولی ترکیبی را که دارای فرمول تجربی CH2O وجرم مولیg.mol-1 12/120 است را بنویسد.
( g.mol-1 12 = C جرم مولی g.mol-1 1= H جرم مولی g.mol-1 16 = Oجرم مولی
_________________

[ پنج‌شنبه 12 اسفند‌ماه سال 1389 ] [ 00:34 ] [ محمد هاتفی اردکانی ]

[ 2 نظر ]

دیگر امکانات

طراح قالب: آوازک