X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گروه شیمی و زیست و علوم و زمین در سوریه و لبنان و اردن

علمی - فرهنگی - آموزشی

بارم بندی درس شیمی 1 ، 2 و 3 دبیرستان

بارم بندی درس شیمی (1) وآزمایشگاه

الف ـ ارزشیابی مستمر : - محتوای دانشی‌کتاب(5 نمره) - مهارت‌ها( 10 نمره) - نگرش‌ها(5نمره)

برای ارزشیابی حیطه‌های مهارتی و نگرشی موارد زیر توصیه می‌شود: 1- اجرای فعالیت‌های فردی یا گروهی موجود در متن درس. نتایج به دست آمده از اجرای فعالیت‌ها باید به  صورت نوشتاری از دانش‌آموزان یا نماینده هرگروه خواسته شود ودر پرونده کاری آنان نگه‌داری گردد. در مورد فعالیت‌های گروهی ضرورت ندارد که همة گروه‌هابه این کار اقدام کنند. کافی است حداقل دو یا حداکثر سه گروه آن هم به طور چرخشی فعالیت‌ها را اجرا و گزارش آن را در کلاس ارائه دهند. 2- نمایش فیلم آموزشی در ارتباط بامباحث کتاب و طرح پرسش‌هایی ازآن 3- ارائه‌‌ی سخنرانی توسط کارشناسان مدعو، معلمان پیشکسوت و... وطرح پرسش‌هایی از سخنرانی آن‌ها 4- بازدید علمی و طرح پرسش‌هایی از آن یاارائة گزارش بازدید توسط دانش آموز. 5- نمره‌ی مربوط به پرکردن فرم صفحة 142  کتاب درسی

ب - ارزشیابی پایانی:

شیمی 1

شهریور

نوبت دوم

نوبت اول

بخش

5

5/2

12

اول

5

5/2

8

دوم تا ابتدای صفحه‌64

4

-

دوم از صفحه‌64 تا آخر بخش

5

5/5

-

سوم

5

5/5

-

چهارم

20

20

20

جمع

ملاحظات:

1-  بهتراست تعداد پرسش‌های امتحانی حداکثر 2 +  12  باشد. 2-  در طراحی پرسش‌ها به بعد دانشی 8 نمره و به مهارتی 12 نمره اختصاص داده شود .
(منظور از بعد دانشی طرح پرسش از مطالب علمی که به طور مستقیم در کتاب آمده است، مانند تعریف و توضیح برخی واژه‌ها و اصطلاحات و ....
منظور از بعد مهارتی این است که‌دانش آموز با استفاده از دانش موجود در کتاب در موقعیت‌های جدید‌ی قرار گیرد یا از داده‌های موجود در متن پرسش برای یافتن پاسخ آن استفاده کند. مهارت‌هایی مانند: تفسیر کردن، نتیجه‌گیری، رسم‌نمودار، فرضیه‌سازی و... دراین گونه پرسش‌ها مورد ارزشیابی قرار می‌گیرند. ) 3-  در هر آزمون پایانی به مسائل عددی حداکثر 2 نمره داده شود. 4-  از مطالب موجود در جدول‌ها و تصویرها ، پرسش‌های حفظی مطرح نشود.
مانند جدول‌های موجود در صفحه‌های 31 ،50، 75و 88 ،جدول تناوبی صفحه 89 و شکل 3 صفحه 48
5-  تکمیل یا نوشتن کل معادله‌های شیمیایی به صورت حفظی خواسته نشود. 6-  هدف کتاب ، آموزش فرمول ‌نویسی نیست ، اما برای تسهیل در پاسخ‌‌‌‌‌‌گویی، دادن جدول تناوبی ویا بخشی از آن الزامی است. 7-  نمادشیمیایی عنصرهایی که باید در پرسش‌های امتحانی مورد  سئوال قرار گیرد در کتاب معرفی شده‌اند. 8-  در بخش 4 فقط وجود ایزومرها و تفاوت در خواص آن‌ها مورد نظر است و رسم و نامگذاری ایزومرها از برنامه‌درسی سال اول خارج است. 9- هر پرسش تشریحی حداکثر 3  قسمت وهر قسمت یک هدف آموزشی را در برداشته باشد. پرسش‌های  کوتاه ـ  پاسخ  حداکثر 5 قسمت  را  در بر می گیرند. 10-  یک مفهوم نباید در بیش از یک پرسش ارزش‌یابی شود. 11- نگارش پرسش‌ها باید روان،ساده، گویا و باشیوه نگارش کتاب هماهنگ باشد.(واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در متن کتاب استفاده شود.) 12- پرسش‌ها بدون توجه به ترتیب فصل‌ها و از ساده به دشوار تنظیم شود. 13- پرسش‌های کوتاه پاسخ در آغاز وپرسش‌های بلندپاسخ در پایان قرار گیرند.




بارم بندی درس شیمی (2) و آزمایشگاه

  ارزشیابی مستمر:

  1- پرسش های کلاسی وآزمون های نوشتاری (8 نمره)    2- فعالیت های کلاسی فردی یا گروهی تعریف شده توسط معلم 
     (مانند مدل سازی ، بررسی زندگی  دانشمندان،کاربرد مواد شیمیایی در زندگی ، روزنامه دیواری و...) یا در کتاب درسی  ( 5 نمره) 
  3- بخش آزمایشگاه:        الف - ارزشیابی عملکردی با استفاده از چک لیست(فرم شمارة 1) ودر حین اجرای آزمایش‌ها(به صورت فردی یاگروهی).(4 نمره)        ب - ارزشیابی گزارش کار آزمایشگاه طبق فرم شمارة 2.(3 نمره)

فرم شماره 1ـ چک لیست آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی :......................    آزمایش:..........................        تاریخ: .........................

موارد

پیروی از دستور کار

آماده سازی ابزار

استفاده درست از وسایل

رعایت هشدارهای ایمنی

ثبت و یادداشت مشاهده‌ها

استفاده مناسب از وسایل

دور ریختن مواد به طور مناسب

تمیز‌کردن وسایل به طور مناسب

نگه‌داری مناسب از وسایل

تمیز کردن خرد و ریزه های ایجاد شده هنگام آموزش

تمیز نگاه‌داشتن محیط آزمایشگاه

همکاری با دیگران در تمامی مراحل

به ندرت    1

 

         

 

 

         

گاه گاهی  2

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

مکرر        3

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 2ـ ارزش‌یابی گزارش کار آزمایشگاه

نام ونام خانوادگی:……………    آزمایش………………   تاریخ:..............

نامطلوب

متوسط

خوب

عالی

   

 

 

  

  

  

کامل بودن*

  

  

 

 

  

صحت علمی

  

  

 

 

  

سازمان دهی**

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه ارائه***

*-  کامل بودن به این معناست که گزارش کار شامل عنوان،فهرست ،وسایل مورد نیاز،روش کار و نتیجه‌گیری باشدو در انتهانیز به پرسش‌های پایانی پاسخ داده باشد.
**- سازمان دهی به این معناست که بخش‌های مختلف گزارش کار به درستی پشت سرهم آمده باشد. ***- نحوه ارائه :در گزارش کاردانش‌آموزان مواردیچون دستور زبان فارسی،نشانه گذاری‌های درست و علمی، املای درست واژه‌ها، عنوان گذاری برای صفحه،رعایت یک یا چند فاصله‌ی‌مناسب بین خطوط، حاشیه‌گذاری مناسب و آراستگی را داشته باشد همین طورموارداضافی مانندتصویر ضمیمه مناسب، رسم نمودار، پرسش‌های اضافی مطرح شده توسط دانش آموزان همراه با پاسخ آن‌ها رانیز در برداشته باشد.

 

توضیحات: ……………………………………….

ارزشیابی پایانی:

بخش های کتاب

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

شیمی 2

اول

8

2

5/4

دوم

7

2

3

سوم(تا انتهای صفحه 62)

5

1

5/3

سوم( از صفحه 62به بعد )

-

4

چهارم

-

8

6

پنجم

-

3

3

جمع

20

20

20

ملاحظات

 1- بهتر است تعداد پرسش‌ها حداکثر2+12 باشد.    2- هرپرسش تشریحی حداکثر 3 قسمت راشامل شود و هر قسمت یک هدف آموزشی را در برداشته باشد.    3- پرسش‌های کوتاه پاسخ حداکثر 5 قسمت را در برگیرند.    4- یک مفهوم نباید در بیش از یک پرسش ارزیابی شود.       5 - نگارش پرسش‌هاباید روان،ساده، گویا وبا شیوة نگارش هماهنگ باشد.(از واژه‌هاو اصطلاحات به کار رفته در متن کتاب استفاده شود)                                          6 - پرسش‌ها بدون توجه به ترتیب فصل‌ها باید از ساده به دشوار تنظیم شوند.    7- پرسش‌های کوتاه پاسخ درآغاز و پرسش‌های بلند پاسخ درپایان قرار گیرند.    8- برای فصل‌های 1تا4 حداکثر 4 نمره در مجموع به پرسش‌هایی با محاسبات عددی اختصاص یابد.
 شایان گفتن است که پرسش‌‌های یاد شده در لا‌ به لای دیگر پرسش‌ها وبا توجه به درجة سختی آن‌ها گنجانده شوند. 
   9- دادن جدول تناوبی عنصرهابه دانش‌آموزان الزامی است امااطلاعات درونجدول با نظر همکاران تنظیم شود.    10- از برکردن نام ونماد شیمیایی یون های  تک اتمی سه تناوب نخست جدول الزامی است. اما در امتحانات ، جدول نام و فرمول یون های چند اتمی باید ارائه شود.

بارم بندی درس شیمی (3) وآزمایشگاه    

ارزشیابی مستمر:   

1- پرسش های کلاسی وآزمون های نوشتاری (8 نمره)  2- فعالیت های کلاسی فردی یاگروهی تعریف شدهدرمتن کتاب یاتوسط معلم(5 نمره) 3- فعالیت های عملی وآزمایشگاهی (7 نمره ) 

ارزشیابی پایانی:

بخش های کتاب

نوبت اول

نوبت دوم  و شهریور

شیمی 3

بخش یک

13

5/6

 بخش دو( تا صفحه 54 )

7

25/7

بخش سه

-

25/6

جمع

20

20

تذکرات:

* درهرامتحان پایانی به پرسش های محاسبه ای حد اقل 7 وحداکثر 9 نمره اختصاص داده شود.این گونه پرسش ها بایستی متناسب با سطح دشواری ودرلابه لای پرسش های دیگر گنجانده شود. ضمن آن که دراین گونه پرسش ها باید به راه حل(مطابق با شیوة معرفی شده در کتاب)،پاسخ عددی مسأله ویکای اندازه گیری آن بارم اختصاص یابد.

* با توجه به حجم چشمگیرمحاسبات عددی درمحتوای این کتاب لازم است که از پرسش های محا سبه ای تعریف تازه ای ارائه شود. پرسش های محاسبه ای به پرسش هایی گفته می شود که دانش آموز برای پاسخ گویی به آن ها ناگزیراست ضمن کار با عددها و یکای اندازه گیری به کمک محاسبه های ساده ریاضی به یک پاسخ عددی بایکای مشخص،یک نتیجه گیری علمی،یک مفهوم جدیدیا تعمیم مفاهیم مطرح شده در درس دست یابد.

* بارم هر بخش حد اکثر می تواند به اندازه  5/0نمره نوسان داشته باشد.

[ چهارشنبه 19 آبان‌ماه سال 1389 ] [ 19:45 ] [ محمد هاتفی اردکانی ]

[ 1 نظر ]

دیگر امکانات

طراح قالب: آوازک