X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گروه شیمی و زیست و علوم و زمین در سوریه و لبنان و اردن

علمی - فرهنگی - آموزشی

بارم بندی پیشنهادی درس علوم تجربی راهنمایی

جدول بارم بندی پیشنهادی علوم تجربی راهنمایی 89-88

بارم بندی  کتاب علوم تجربی سال اول راهنما یی

فصل

نام فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

1

ماده وویژگی های آن

5/1

25/.

5/.

2

اثر گرما بر حجم

5/1

5/.

75/.

3

اثر گرما بر حالت

2

75/.

25/1

4

دسته بندی مواد

3

1

5/1

5

انرژی

2

1

25/1

6

نیرو

3

25/1

5/1

7

حرکت

2

25/1

5/1

8

آب در هوا

.....

1

75/.

9

آب در روی خشکی

.....

25/1

1

10

گوناگونی جانوران

.....

1

75/.

11

جهان جانوران

.....

75/1

5/1

12

دنیای گیاهان

....

2

5/1

13

آدمی ومیکروب ها

....

2

25/1

 

جمع بارم

15

15

15

توجه : بارم ها میتواند 5/. نمره از مقدار پیشنهادی کمتر یا بیشتر باشد .

 

بارم بندی  کتاب علوم تجربی سا ل دوم راهنمایی

فصل

نام فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

1

مواد در حال تغییر

3

25/1

5/1

2

نور

3

25/1

5/1

3

موج

5/2

1

25/1

4

گرما

5/3

25/1

5/1

5

ساختار زمین

75/.

25/.

5/.

6

مواد سازنده ی سنگ کره

25/2

1

5/1

7

کاربرد سنگ ها و کانیها

....

75/.

5/.

8

هوازدگی

....

25/1

1

9

انسان موجودی زنده

....

25/1

75/.

10

غذا وسلامتی

.....

75/1

5/1

11

گوارش

.....

1

1

12

خون وایمنی

....

1

1

13

گردش مواد

....

1

75/.

14

تبادل با محیط

....

1

75/.

جمع بارم

15

15

15

توجه : بارم ها میتواند ، معادل نیم نمره از مقدار پیشنهادی کمتر یا بیشتر باشد .

 

 

بارم بندی  کتاب علوم تجربی سا ل سوم راهنمایی

فصل

نام فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

1

درون اتم

2

1

1

2

اتم ها وترکیب ها

2

1

1

3

سرگذشت زمین

2

1

1

4

زمین ساخت ورقه ای

5/1

5/.

75/.

5

فراتر از زمین

5/1

5/.

75/.

6

کار وانرژی

4

5/1

75/1

7

فشا ر

2

1

5/1

8

بار الکتریکی

....

1

75/.

9

جریان الکتریکی

....

25/1

25/1

10

انسان وحرکت

....

5/1

25/1

11

هماهنگی وارتباط

....

25/1

1

12

نوجوانی وبلوغ

....

75/.

75/.

13

تولید مثل

....

5/1

25/1

14

آدمی ومحیط

....

25/1

1

جمع بارم

15

15

15

  توجه : بارم  ها میتواند ، معادل نیم نمره از مقدار پیشنهادی بیشتر یا کمتر باشد .

[ چهارشنبه 19 آبان‌ماه سال 1389 ] [ 20:09 ] [ محمد هاتفی اردکانی ]

[ 1 نظر ]

دیگر امکانات

طراح قالب: آوازک